O projekcie

Gmina Kozienice realizuje projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu:

MŁODZI – ŻĄDNI INSPIRACJI DO TWORZENIA

Kwotą dofinansowania:   - 361 367,00 zł.
Wartość projektu:    - 361 367,00 zł.
Przewidywany okres realizacji:  01.08.2010 r.- 30.11.2011 r.

Celem ogólnym projektu jest:
Poprawa dostępu do zatrudnienia w ciągu 16 miesięcy młodzieży w wieku 15-25 lat (60 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn) zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gmi-ny Kozienice.

Ideą Projektu jest integracja społeczna grupy objętej wsparciem, poprzez kształtowa-nie umiejętności podejmowania, panowania i realizowania działań. Zajęcia rozbudzą zainte-resowania uczestników/-czek, zwiększą motywację do aktywnych działań w środowisku
a przez dowartościowanie sukcesami osiąganymi wzrośnie ich gotowość do zmiany co pro-wadzi do zwiększenia integracji społecznej. Umożliwią również zdobycie niezbędnych kom-petencji społecznych warunkujących przyjmowanie postaw aktywnych dających szanse na przyszłe zatrudnienie.
Projekt dąży do poprawy sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem przez działania należące do 3 typów:
1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe…
2. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
3. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (kluby środowiskowe)…