Adresaci projektu

Adresaci projektu

Wsparcie kierowane do 60 osób, młodzieży (kobiet i mężczyzn) w wieku 15-25 lat zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w tym młodzieży wiejskiej, zagrożonej wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem w ramach proj. system. i z Dział. 1.3). Będzie to młodzież:

  • pochodząca z rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami społecznymi w tym klientów pomocy społecznej,
  • młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ale sprawiająca problemy wychowawcze,
  • nieaktywna zawodowo po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej,
  • z zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi

Uzasadnienie wyboru adresatów

Wskazana grupa narażona na wykluczenie ze względu na:

  • bariery ekonomiczne i geograficzne w dostępie do usług społecznych,
  • bariery psychologiczne - brak gotowości do poszukiwania pracy poza miej-scem zamieszkania, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
  • brak wiedzy o potrzebach rynku pracy, nietrafne wybory zawodów,
  • niskie lub nieprzystające do potrzeb rynku kwalifikacje dotyczące nowocze-snych rozwiązań informatycznych,
  • trudności z przystosowaniem się do ról społecznych w środowisku lokalnym.

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu niskiego wykształ-cenia, braku mobilności zawodowej nie pracuje lub podejmuje prace niskopłatne. Utrzymywana przez rodziców jest w złej sytuacji ekonomicznej, ma utrudniony do-stęp do usług rynkowych i społecznych (edukacja, kultura, zdrowie). W efekcie traci orientację w potrzebach rynku pracy. Powiela model bierności zawodowej i społecz-nej co zwiększa ryzyko poszerzania obszarów wykluczenia społecznego. Kierowana do młodzieży oferta albo ma najczęściej jedynie charakter pomocy rzeczowej (posiłki, podręczniki, stypendia itp.) albo formę rutynowych zajęć wyrównawczych lub kółek zainteresowań. Nie są to działania skuteczne, bo są nieatrakcyjne. Młodzież szybko rezygnuje z udziału w nich. Skuteczna zmiana wymaga kompleksowego wsparcia niedostępnego w instytucjach Miasta i Gminy Kozienice.
Klub stworzy warunki do rozbudzania zainteresowań prozatrudnieniowych uczestników/-czek m.in. poprzez zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie itp.