Rekrutacja

Sposób rekrutacji

Informacja o projekcie w mediach, na plakatach, ulotkach, tablicach ogłosze-niowych, urzędach. Bezpośrednio przekazana do szkół, MGOPS i innych instytucji pracujących z młodzieżą.

  1. Zgłoszenia kandydatów w biurze Wnioskodawcy po akcji promocyjnej.
  2. Skierowanie nauczycieli, pracowników MGOPS itp. mających informację o projekcie oraz potrzebach osób będących w sferze ich działań

Etapy rekrutacji:

  1. Opracowanie regulaminu rekrutacji.
  2. Przyjęcie zgłoszeń uczestnictwa w biurze projektu.
  3. Wypełnienie formularzy, złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń (m.in. o nieuczestniczeniu w innych projektach pomocowych itp., opinii pedagogów i in.).
  4. Rozmowy z personelem projektu weryfikujące dokumenty i oświadczenia
  5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przyjęcie do projektu na podstawie regulaminu. Rekrutację zakończy powia-domienie o zakwalifikowaniu do projektu.