Zajęcia

Klub działa na terenie Kozienickiego Centrum Kultury i Rekreacji (obiekt pływal-ni „Delfin”. Klub czynny będzie przez 16 miesięcy 36 godzin tygodniowo.
FORMY ZAJĘĆ:

Zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne – 60 osób
1. Prowadzenie treningu zadaniowego.
2. Prowadzenie grupy wsparcia.
3. Prowadzenie treningów rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne.

Młodzież podzielona na małe grupy uczestniczyć będzie w:

-Treningu zadaniowym – 60 osób
Wykorzystywany w szkoleniu liderów i wolontariuszy. Młodzież pod opieką instruktorów realizuje atrakcyjne inicjatywy – zajęcia plenerowe, spektakle, konkursy itp. Samodzielnie planuje i wykonuje wszystkie zadania ucząc się pracy w grupie, zachowań społecznych, podziału ról. Forma treningu pracy dostosowana do wieku uczestników. Efekt to kształtowanie kompetencji przydatnych do pracy zawodowej w formie atrakcyjnej dla młodzieży, co zapewnia jej zaangażowanie oraz przynosi nie-zbędną dla utrwalania modelu zachowań satysfakcję z uzyskanych rezultatów. Spo-tkania przeciętnie 2 godz. x tydz. każda grupa. Przewidziano zajęcia z warsztatów: *fotograficzno-filmowego (fotografia, obróbka obrazu, itp.), *komputerowego (tworze-nie stron WWW, grafika komp.), *aktorsko-teatralnego, *dziennikarskiego z elemen-tami społeczno-prawnymi.
Łącznie: 450 godz. dla 6 grup

-Grupie wsparcia – 60 osób (6 grup). Spotkania 2 w tyg.

-Treningach rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne - szkolenia 24 godzinne – 6 grup przeciętnie 10-osob, 6 spotkań x 4 godz.
Cel - kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych.

Doradztwo psychologiczne i zawodowe – 60 osób
1. Doradztwo psychologiczne.
2. Doradztwo zawodowe.
Cel - diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, potrzeb edukacyjnych, okre-ślenie profili osobowościowych z użyciem narzędzi i metod psychologicznych.