Zakładane rezultaty

TWARDE

 1. Zapewnienie 60-ciu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym kom-pleksowego wsparcia w ramach Klubu.
 2. Ukończenie udziału w projekcie przez więcej niż 70% uczestników/czki – 42 os.
 3. Ukończ. udziału w doradztwie zawodowym przez 60 os.
 4. Ukończ. udziału w treningu zadaniowym przez 60 os.

Badanie rezultatów na końcu projektu. Źródła: dokumentacja projektu, wykonanych usług, listy obecności, wydane świadectwa, raporty z ewaluacji.

MIĘKKIE

 1. Wzrost motywacji, wiary we własne siły, mobilności zawodowej – 70% (wyn. ankiet).
 2. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych – 70%(wyn. ankiet).
 3. Zmiana postawy z biernej na aktywną.
 4. Zdobycie przez uczestników/-czki wiedzy o własnych predyspozycjach zawo-dowych – 90%.
 5. Nabycie umiejętności pracy w zespole – 70%.
 6. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych – 70% (wyn. ankiet).

Uzyskane rezultaty spowodują:

 • poprzez ukończenie warsztatów i doradztwa, zdobycie przez uczestników/czki nowych kompetencji społecznych - zmiana postaw (bad. na podst. ankiet),
 • przezwyciężenie barier psychologicznych poprzez kompleksowość i indywidualizację wsparcia (doradztwo, warsztaty, animacja) spowoduje wzrost mobilność i gotowość do podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
 • poprzez ukończenie udziału w doradztwie młodzież pozyska wiedzę o wła-snych predyspozycjach zawodowych i skoreluje z potrzebami rynku pracy, wzrośnie ich świadomości o korzyściach płynących z postaw aktywnych, mo-bilności i elastyczności zawodowej

Uczestnicy/czki uzyskają nowe kompetencje społeczne i osobiste co zmieni ich sytuację i poprawi dostęp do rynku pracy